เครื่องหมาย DBD Verified คือ ??

เครื่องหมาย DBD Verified คือ เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ออกให้แก่ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ประสงค์จะได้รับเครื่องหมาย DBD Verified โดยจดทะเบียนและมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และแสดงว่าเว็บไซต์นั้น ๆ มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ e-Commerce ของกรมฯ 


จำแนกเครื่องหมาย DBD Verified 3 ระดับ คือ Silver, Gold และ Platinum ดังนี้ 

1. ระดับดี DBD Verified Silver จะออกให้แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยผ่านคุณสมบัติ เช่น จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และได้รับเครื่องหมาย DBD Registered จัดส่งงบการเงินติดต่อกัน (กรณีเป็นนิติบุคคล) รวมทั้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

2. ระดับดีมาก DBD Verified Gold จะออกให้แก่ผู้ที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะที่เป็นนิติบุคคล โดยผ่านคุณสมบัติ เช่น จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 1 ปี จัดส่งงบการเงินติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี รวมทั้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจฯ 

3. ระดับดีเด่น DBD Verified Platinum จะออกให้แก่ผู้ที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะที่เป็นนิติบุคคล โดยผ่านคุณสมบัติ เช่น จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 2 ปี จัดส่งงบการเงินติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีคุณสมบัติอื่น ได้แก่ เว็บไซต์ได้รับเครื่องหมาย DBD Verified ระดับ Gold ต่อเนื่อง 2 ปี และกรณีที่ไม่ได้รับเครื่องหมาย DBD Verified ระดับ Gold หรือ ได้รับเครื่องหมายฯ ต่อเนื่อง ไม่ครบ 2 ปีจะได้รับพิจารณาเป็นรายกรณี เช่น ธุรกิจได้รับการรับรอง หรือรางวัลด้านการบริหารจัดการจากสมาคม/หน่วยงาน รวมทั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจฯ เป็นต้น 

** เครื่องหมาย DBD Verified จะมีความน่าเชื่อถือในระดับที่สูงกว่า DBD Registered 

 

กรมพัฒนาธุรกิจฯ จัดทำเครื่องหมาย “DBD Verified” ไว้ประดับหน้าเว็บของผู้ประกอบการ e-Commerce ของไทย ช่วยการันตีและเพิ่มความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้า รวมถึงเพิ่มมาตรฐานให้อยู่ในระดับสากล

นายวิชัย โภชนกิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทางกรมฯ ได้เร่งยกระดับมาตรฐานธุรกิจ e-Commerce ของไทยให้สูงยิ่งขึ้น ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้มีการสร้างความน่าเชื่อถือในธุรกิจ e-Commerce ในขั้นตอนต่างๆ เช่น การออกแบบ-บริหารจัดการเว็บไซต์ การทำการตลาดออนไลน์ การพิสูจน์หรือรับรองตัวตนของผู้ประกอบการ และการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

นอกจากนั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจ e-Commerce ของไทยให้มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นทางกรมฯ จะจัดทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ “DBD Verified” เพื่อนำไปติดไว้บนหน้าเว็บไซต์ของผู้ประกอบการที่ได้รับรองความน่าเชื่อถือ โดยกรมฯ จะทำหน้าที่เป็นผู้พิสูจน์หรือรับรองความมีตัวตนของผู้ประกอบธุรกิจ e-Commerce ควบคู่กับการเสริมสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็น ทั้งทางด้านการออกแบบ-บริหารจัดการเว็บไซต์ และการทำการตลาดออนไลน์

“เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified ดังกล่าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะออกให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ e-Commerce ที่จดทะเบียนถูกต้องและได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เพื่อนำไปติดที่หน้าเว็บไซต์เพื่อบ่งบอกว่าเว็บไซต์นั้นๆ มีคุณภาพเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐานของประเทศสมาชิก ATA (Asia Pacific Trustmark Alliance) ซึ่งเป็นองค์กรรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ e-Commerce ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่มีสมาชิกครอบคลุมทั่วทุกทวีปรวม 27 ประเทศ ดังนั้น หากเว็บไซต์ใดได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ “DBD Verified” จากกรมฯ ถือได้ว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล” นายวิชัยระบุ

ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจ e-Commerce ที่สนใจเข้าสู่กระบวนการเพื่อให้ได้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ “DBD Verified” สามารถสอบถามรายละเอียด และสมัครเข้าร่วมโครงการ “การเพิ่มความน่าเชื่อถือ e-commerce ด้วย DBD Verified” ได้ที่สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570 หรือ www.dbd.go.th

 

เครดิตข่าวจากเว็บ : http://www.manager.co.th/iBizchannel/ViewNews.aspx?NewsID=9550000050690
เครดิตข่าวจากเว็บ : http://www.dbd.go.th/faq_detail.php?fa_id=657

สบู่หน้าใส ลดสิว คุริ
สบู่หน้าใส คุริ ผสมผล คามู คามู

Search