เครื่องหมาย DBD Verified คือ ??

เครื่องหมาย DBD Verified คือ เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ออกให้แก่ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ประสงค์จะได้รับเครื่องหมาย DBD Verified โดยจดทะเบียนและมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และแสดงว่าเว็บไซต์นั้น ๆ มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ e-Commerce ของกรมฯ 

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน (Policy to resolve complaints)

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน (Policy to resolve complaints)

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

นโยบายคุ้มครองสิทธิลำหรับลูกค้าผู้บริโภคที่เป็นเด็กและเยาวชน

นโยบายคุ้มครองสิทธิลำหรับลูกค้าผู้บริโภคที่เป็นเด็กและเยาวชน

(Child & Youth Right Protection Policy)  :


เว็บไซต์ ของเรา www.siamcasio.com ให้ความสำคัญและคำนึงถึงผู้บริโภควัยเด็กและเยาวชน ดังนั้น สินค้าที่เราคัดเลือกมาจำหน่ายบนเว็บไซต์ นอกจากเราจะพยายามคัดกรองสินค้าที่ดีมีคุณภาพและเหมาะสมกับเพศและวัย แล้ว เรายังได้กำหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองสิทธิ สำหรับลูกค้าผู้บริโภคที่เป็นผู้เยาว์และเยาวชน ดังนี้ :

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

Customer-Support

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเราได้ที่: ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
โทร: 080-6149399 ( จันทร์-ศุกร์ 10.30-17.30 น.และ เสาร์-อาทิตย์ 10.30-17.00 น.)

หน้าที่ 1 จาก 2

© 2017 สยามคาสิโอ All Rights Reserved. Designed By SIAMCASIO

Search