การขอคืนเงินกรณีไม่มีสินค้าจัดส่ง | How To Request A Refund

กรณีการขอคืนเงิน กรณีไม่มีสินค้าจัดส่ง

 กรุณาแนบเอกสาร การโอนเงิน สลิปที่รับจากตู้ ATM หรือ Update Book Bank ที่ได้ทำการโอนเงินเข้ามาให้ทางสยามคาสิโอ
        แจ้งวันเวลาดำเนินการโอน และยอดเงินที่โอนเข้ามา

 ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน เซ็นสำเนาถูกต้อง
 ถ่ายสำเนาหน้า BookBank เซ็นสำเนาถูกต้อง
 ถ่ายเลขบัญชีสำหรับโอนยอดเงินคืน
 ส่ง e-mail กลับมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือส่ง Line ID : SIAMCASIO

สำหรับการโอนเงินคืนนั้น ชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารต้องตรงกับชื่อบนบัตรประชาชน

*การโอนเงินคืนต่างบัญชีต่างแบงค์เราจะดำเนินการตัดค่าธรรมเนียม ตามที่ระบบคิดธรรมเนียมและโอนส่วนต่างที่เหลือคืนให้ท่าน ทั้งนี้ทางเราอาจจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากเล็กน้อย เนื่องจากป้องกันการทุจริตจากมิจฉาชีพใช้ช่องทางดังกล่าวในการทุจริต หากพบการทุจริตทางเราจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

ประมวลกฎหมายอาญา

ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง

หมวด 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร

มาตรา 264 ผู้ใดทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดกรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม หรือโดยฝ่าฝืนคำสั่งของผู้อื่นนั้น ถ้าได้กระทำเพื่อนำเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือประชาชนให้ถือว่าผู้นั้นปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

มาตรา 265 ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา 266 ผู้ใดปลอมเอกสารต่อไปนี้

(1) เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ
(2) พินัยกรรม
(3) ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือใบสำคัญของใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้
(4) ตั๋วเงิน หรือ
(5) บัตรเงินฝาก

ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

Search