ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการ

สยามคาสิโอ ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของ สยามคาสิโอ.คอม เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ของ สยามคาสิโอ.คอม โดยสังเขปดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือ ใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงาน ผ่านเว็บไซต์ของ สยามคาสิโอ.คอม ทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของ สยามคาสิโอ.คอม ซึ่ง สยามคาสิโอ.คอม จะให้ความคุ้มครองความลับ ดังกล่าวอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไข การให้บริการของ เว็บไซต์ของ สยามคาสิโอ.คอม โดยเคร่งครัด

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

สยามคาสิโอ.คอม เก็บข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก เป็นความลับสูงสุด จะใช้เพื่อนำเสนอเนื้อหาและบริการ ให้ตรงกับความต้องการและ ความสนใจของท่าน เป็นหลัก

2. การใช้ข้อมูลสมาชิก

ข้อมูลของท่านสมาชิก จะไม่มีการเปิดเผยไปยังกลุ่มบุคคลที่ 3 แต่ประการใด โดย สยามคาสิโอ.คอม จะนำเสนอโฆษณา อาจจะอยู่ในรูปแบบของแบนเนอร์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทาง สยามคาสิโอ.คอม จะจัดส่งถึงสมาชิก ทุกๆ เดือน หรือแล้วแต่โอกาส โดยท่านสมาชิก มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการรับโฆษณาต่าง ๆ ได้ทุกเมื่อ โดยไม่มีข้อยกเว้น

3. การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

การเลือกสินค้าและสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบตะกร้าสินค้า ลูกค้าจะได้ใบสั่งซื้อ และเลขที่ใบสั่งซื้อ เพื่อใช้อ้างอิงในการดำเนินการต่อระหว่างลูกค้ากับทางสยามคาสิโอ.คอม ซึ่งเลขที่ใบสั่งซื้อดังกล่าว ทางสยามคาสิโอ.คอมไม่ถือเป็นข้อผูกมัดหรือเป็นสัญญาใดๆ ทั้งลูกค้าและสยามคาสิโอ.คอมสามารถที่จะยกเลิก ใบสั่งซื้อใดๆก็ ได้ เมื่อยังไม่มีการชำระเงิน โดยถ้าสินค้าที่เลือก ตามใบสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้วใบใดหมด สยามคาสิโอ.คอมขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเป็นเงินตามมูลค่าของสินค้าที่หมดนั้น หรือ เปลี่ยนสินค้าในมูลค่าใกล้เคียงเมื่อได้รับความยินยอมจากลูกค้า

สยามคาสิโอ.คอม จะเก็บข้อมูลใบสั่งซื้อไว้เป็นเวลา 30 วัน นับจากวันที่ทำการสั่งซื้อผ่านระบบตะกร้าสินค้า หากไม่มีการแจ้งแสดงหลักฐาน หรือบอกกล่าวการชำระค่าสินค้าตามมูลค่าในใบสั่งซื้อนั้นๆด้วยวิธีการตามที่สยามคาสิโอ.คอมกำหนดไว้ ทางสยามคาสิโอ.คอมจะยกเลิกข้อมูลใบสั่งซื้อเมื่อครบกำหนดทันที สยามคาสิโอ.คอมจะยอมรับการชำระค่าสินค้าต่อเมื่อมีการแจ้งบอก และแสดงหลักฐานการชำระเงินตามวิธีที่สยามคาสิโอ.คอมกำหนดไว้เท่านั้น

สยามคาสิโอ.คอม แนะนำให้ลูกค้าชำระเงินภายใน 3 วัน หรือเร็วที่สุด เพราะสต๊อกสินค้าหมุนเวียนไม่แน่นอน ในรายการสินค้าที่ซ้ำกัน ลูกค้าสั่งเหมือนกัน จะจัดส่งให้ตามลำดับการแจ้งและตรวจสอบการชำระเงินก่อนหลังเป็นหลัก

4. การจัดส่ง

การจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า สยามคาสิโอ.คอม ใช้บริการของ Kerry Express/Thaipost ระยะเวลาในการจัดส่งนั้นกำหนดไว้โดยการประมาณ ขึ้นอยู่กับการนำส่งของ Kerry Express/Thaipost ในกรณีที่อยู่ปลายทางไม่ถูกต้อง สินค้าตีกลับ หากเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการให้ข้อมูลที่อยู่ปลายทางของลูกค้าผ่านระบบ หรือลูกค้าไม่ไปรับสินค้าตามที่ Kerry Express/Thaipost กำหนดตามใบแจ้ง และสินค้าตีกลับ ลูกค้าจะต้องจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งซ้ำ

5. การรับประกันสินค้า

ท่านสามารถติดต่อกลับมาที่ สยามคาสิโอ.คอม เพื่อแจ้งปัญหาของสินค้า ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยทาง สยามคาสิโอ.คอม ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับเปลี่ยน หรือรับคืนสินค้าในกรณีที่สินค้าไม่ได้บกพร่องหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการผลิต เช่น การเลือกสินค้าผิด และ หากสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนนั้นหมด ไม่สามารถหาสินค้านั้นๆมาเปลี่ยนได้ สยามคาสิโอ.คอมจะจัดหาสินค้าที่มีราคาใกล้เคียงชดเชยให้แทน ทั้งนี้การพิจารณาจากฝ่ายตรวจสอบของ สยามคาสิโอ.คอม ถือเป็นที่สิ้นสุด

6. ข้อมูลการชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต

การเลือกชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตนั้น ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตของท่านจะกระทำในหน้าเว็บไซต์ของธนาคารโดยตรง โดยทางธนาคารจะทำตรวจสอบและทำการอนุมัติเอง ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับบัตรเครดิตของท่านจะไม่มีการจัดการผ่านหรือจัดเก็บไว้ที่ระบบของสยามคาสิโอ.คอม แต่อย่างใด ทางสยามคาสิโอ.คอมจะยอมรับว่าการชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตว่าสำเร็จเสร็จสิ้น ก็ต่อเมื่อมีการแจ้งผลอนุมัติจากธนาคารหรือผู้ให้บริการรับชำระ มายัง สยามคาสิโอ.คอม แล้วเท่านั้น ทางสยามคาสิโอ.คอมขอสงวนสิทธิ์ในการขอและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นที่ต้องมีการตรวจสอบ

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

สยามคาสิโอ.คอม ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการ ทั่วไปทราบว่า ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบทั้งหมดของเว็บไซต์ เป็นงานอันได้รับ ความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของ สยามคาสิโอ.คอม แต่เพียงผู้เดียวหากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการ ทั่วไปทราบว่า ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบทั้งหมดของเว็บไซต์ เป็นงานอันได้รับ ความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สิน สยามคาสิโอ.คอม สยามคาสิโอ.คอม จะดำเนินการตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที